ANBI Stichting Kattenzorg Nijmegen

website-kattenzorg-nijmegen-ANBI-Logo

ANBI Stichting Kattenzorg Nijmegen

Stichting Kattenzorg Nijmegen heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI-status. Ons RSIN-nummer is 806718614.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor jou als donateur worden hierna besproken. Deze kun je ook vinden op de website van de Belastingdienst.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geef je wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die je doet, mag je onder voorwaarden aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan je schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet je zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over je schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt je schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van onze stichting met ANBI-status.

Over Stichting Kattenzorg Nijmegen

Stichting Kattenzorg Nijmegen is een stichting zonder winstoogmerk. Onze stichting is opgericht op 12 januari 1982 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41056256. Onze bestuurders ontvangen géén salaris, beloning of betaling voor hun werkzaamheden. Kattenzorg Nijmegen werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers.

Als we vermogen hebben, dan zetten we dat op een veilige manier op de spaarrekening van onze bank (Regiobank). Stichting Kattenzorg Nijmegen doet niet aan beleggingen of deelname aan financiële producten waar risico’s aan verbonden zijn. De inkomsten worden aangewend voor de doelen van onze stichting. Stichting Kattenzorg houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het continueren van de werkzaamheden ten behoeve van onze doelstellingen. In het geval van een ontbinding van onze stichting, zal het batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling voor dieren.

Doelstelling:

  • bemiddelen bij herplaatsing
  • advies
  • Kattenzorg heeft een paar gastgezinnen voor tijdelijke opvang van katten

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden, te weten:

  • Ineke de Groot-Ribbe, voorzitter
  • Hetty Loots, secretaris
  • [vacature], penningmeester

Onze bestuursleden ontvangen geen salaris, betaling of beloning voor hun werkzaamheden voor Stichting Kattenzorg Nijmegen. Zij werken allemaal als vrijwilliger.

Relevante stukken

Contact

Kattenzorg Nijmegen heeft geen vestiging- of bezoekadres. Alle vrijwilligers werken vanuit huis, vergaderen doen we op een vergaderlocatie (2x per jaar).

Ons correspondentieadres is:

Stichting Kattenzorg Nijmegen
P/a Ineke de Groot-Ribbe, voorzitter
Triangel 11
6581 TA  MALDEN
Tel. 06 – 2158 3924
E-mailadres: contact@kattenzorgnijmegen.nl